Vedtægter for Strøby Egede Borger-og Grundejerforening

Hent foreningens vedtægter her som pdf

§1
Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser overfor private som over for det offentlige, samt i enhver henseende at arbejde for en god udvikling af bebyggelses- og forbindelsesforholdene i Strøby Egede. Foreningen skal endvidere medvirke til at varetagelse af byens turistmæssige og kulturelle interesser.

§2
Foreningen er upolitisk.

§3
Enhver bosiddende eller grundejer i Strøby Egede kan optages som medlem af foreningen.

§4
Indmeldelse af medlemmer i foreningen skal ske ved henvendelse til kassereren.

§5
Det årlige kontingent fastlægges af generalforsamlingen. For parceller med tinglyst pligt til medlemskab betales for boliger med selvstændig grundværdi normalt kontingent for hver bolig. For parceller med andre boliger/-andelsboliger og lejeboliger betales 1/4 kontingent for hver bolig.

§6
Kontingentet opkræves pr. postgiro/PBS. Ved fremsendelse af 2. rykkerskrivelse om kontin-gentrestance opkræves et administrationsgebyr på 50 kr.

Medlemmer i restance har ingen stemmeret på generalforsamlingen.

§7
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i april måned. Desuden kan der, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt har fremsat ønske herom til bestyrelsen, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling. I sidstnævnte tilfælde skal det skriftlige ønske være vedlagt angivelse af de emner, der ønskes behandlet. Spørgsmål, som ikke har været angivet på den i indkaldelsen angivne dagsorden, kan der ikke tages gyldig beslutning om.

§8
Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 7 dages varsel ved annoncering 2 gange i husstandsomdelt ugeavis

§9
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere.
  2. Formandens beretning.
  3. Kassereren fremlægger regnskabet og forslag til budget for det kommende år.
  4. Fremsendte forslag.
  5. Valg af formand/bestyrelsesmedlemmer.
  6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
  7. Valg af 2 bilagskontrollanter og 1 suppleant for bilagskontrollanter
  8. Eventuelt.

§10
Generalforsamlingen vælger en dirigent, som har den endelige afgørelse af alle spørgsmål vedrørende sagers behandling på generalforsamlingen, ligesom dirigenten leder afstemningerne.

§11
Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§12
Dirigenten bestemmer, om afstemninger på generalforsamlingen skal foregå ved hånds-oprækning eller skriftligt. Dirigenten er berettiget til, såfremt han er i tvivl om resultatet af en afstemning, at lade afstemningen gentage skriftligt. Stiller bestyrelsen eller et flertal af forsamlingen krav om det inden en afstemning, skal denne foregå skriftligt. Afgørelser træffes i almindelighed ved simpelt stemmeflertal - dog kan beslutning om ved-tægtsændring eller opløsning af foreningen kun ske, såfremt en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer har stemt herfor. Der kræves yderligere, at 1/3 af foreningens medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen. Såfremt disse 2 krav ikke kan opfyldes, indkaldes der til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med den nævnte majoritet på 2/3 uanset hvor mange medlemmer, der er mødt frem. Bestyrelsen vælges altid ved skriflig afstemning. Dirigenten kan bestemme, at de fremmødte skal legitimere sig ved eventuelle afstemninger.

§13
Hvert medlem har kun een stemme på generalforsamlingen.
Storparceller har kun een stemme for hvert påbegyndt normalkontingent.

§14
Af generalforsamlingen tages et kortfattet referat, som underskrives af dirigenten og for-manden, hvorefter beslutninger har fuld bevilgende virkning.

§15
Foreningens bestyrelse består af 7 medlemmer, som vælges af den ordinære generalforsamling. Formanden vælges direkte af generalforsamlingen. Valg til bestyrelse gælder 2 år, således at den mindste halvdel afgår efter 1 års forløb ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted. Intet stemmeberettiget medlem kan uden gyldig grund undslå sig fra at modtage valg til bestyrelsen - dog kan et bestyrelsesmedlem nægte at modtage genvalg i lige så lang tid, som den pågældende har været bestyrelsesmedlem.

§16
Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær, som sammen med formanden udgør foreningens forretningsudvalg. Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsgang og mødes efter indkaldelse fra formanden, når denne eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. I formandens fravær varetager næstformanden dennes pligter

§17
Foreningens bestyrelse repræsenterer foreningen udadtil og varetager under ansvar over for generalforsamlingen ledelsen af foreningens anliggender. Den råder over foreningens midler til fremme af de i §1 fastsatte mål, ligesom den skal sørge for, at gennemføre beslutninger truffet på generalforsamlingen. Bestyrelsen sørger for, at foreningens midler anbringes på bedst mulige måde og bestemmer kassebeholdningens størrelse.

§18
Formanden - og i dennes fravær næstformanden leder bestyrelsesmøderne. I tilfælde af stemmelighed har formandens stemme afgørelsen. Af bestyrelsesmøderne tages referat, som godkendes af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

§19
Foreningens regnskabsår går fra den 1. april til den 31. marts. Årsregnskabet skal indeholde driftsregnskab, status og oplysninger om, hvor foreningens midler er anbragt.

§20
Kassereren tegner foreningen i regnskabsmæssige spørgsmål.

§21
Alle ubebyggede grunde skal 2 gange årligt (senest 15. juni og 15. august) være fræset, dog skal grunden kun være slået på ovennævnte tidspunkter, såfremt den er udlagt med græs. Grundejerforeningens bestyrelse kan uden yderlig varsel for grundejerens regning lade arbejdet udføre, såfremt ovenstående frister overskrides.

§22
Såfremt medlemstallet måtte falde til under 20, eller foreningens virksomhed måtte vise sig overflødig, skal bestyrelsen indkalde til en generalforsamling med det formål at beslutte foreningens opløsning.

§23
Er det besluttet at opløse foreningen, skal den tilstedeværende formue gives til samfunds-nyttigt, lokalt formål efter anvisning af den afsluttende generalforsaming.

Sidst ændret 12.04.2010 / Optrykt april 2010

 

Gå til top