Referat generalfors. 2017

Regnskab 2016-2017 kan hentes her

Budget 2017-2018 kan hentes her

Referat fra generalforsamling 2017 kan hentes her i printform

 

Ordinær Generalforsamling 2017

Onsdag den 19.04.2017 kl. 19.30 i Strøby Egede Selskabslokaler,

Stevnsvej 82, Strøby Egede, 4600 Køge

 

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent og stemmetællere

2. Formandens beretning

3. Regnskab og budget

4. Fremsendte forslag

5. Valg af formand

På valg er Georg Vad-Nielsen

5a.Valg af bestyrelsesmedelemmer:

På valg er Mogens Jappe og Arne Hansen

6. Valg af suppleanter til bestyrelse

På valg er René Karlshøj og Viggo Boe Hansen

7. Valg af to bilagskontrollanter

På valg er Ole Sepstrup og Lasse Høy

Suppleant bilagsk. Verner Nielsen

8. Eventuelt

 

 

Ad 1.    H.C. Bech blev valgt til dirigent efter forslag fra bestyrelsen.

Konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet ved annonce i Stevnsbladet. Generalforsamlingen blev erklæret lovlig og beslutningsdygtig.

Andreas Vestergaard og Viggo Boe Hansen blev valgt til stemmetællere.

Ad. 2.   Se formanden Georg Vad-Nielsens  beretning,

Beretningen godkendt uden bemærkninger.

Ad 3.   Regnskab og budget forelagt af kasserer Arne Hansen.

Regnskabet for 2016-2017.

Forklaring blev givet til de store poster på regnskabet.

Verner Nielsen forespurgte om man havde forsøgt at få positive renter af vores indestående på bank. Arne Hansen svarede at det var svært at finde en sådan bank, og at vi ikke ønsker a spekulere i aktier m.m. ,da vi kan risikere at skulle bruge af formuen straks.

Regnskab godkendt.

Budget for 2017-2018 forelagt af Arne Hansen.

Ingen spørgsmål eller kommentarer til budgettet.

Budget godkendt.

Ad 4.   Fremsendte forslag.

Ingen indkomne forslag.

Ad 5a. Valg af formand:

Georg Vad-Nielsen valgt

Ad 5a. Valg af bestyrelse:

Arne Hansen og Andreas Vestergaard Pedersen valgt.

 

Ad 6.   Valg af suppleanter til bestyrelsen:

Viggo Boe Hansen og Rene Karlshøj valgt.

Ad 7.   Valg af bilagskontrollanter og 1 bilagskontrollantsuppleant:

Ole Sepstrup og  Lasse Høj valgt.

Til suppleant valgt Verner Nielsen

Ad 8.   Eventuelt:

Borgmester Mogens Haugaard orienterde lidt om hvorledes det står til i Stevns kommune, han kunne fortælle at der er overskud i Stevns Kommunes regnskab.

Med hensyn til antal borgere oplyste Mogens Haugaard, at der har været en tilgang på ca. 240 personer det sidste år.

Mogens Haugaard indrømmede at det kneb med at følge op på planlægningen og afslutningen af kommunens udstykninger.

Med hensyn til en eventuel statsvej til køge, så går samarbejdet med Køge Kommune rigtig godt.

Stevns Kommune er igang med at ændre status fra sommerhus- til helårsbebyggelse på Kystvejen ud til til Lendrumvej.

Med hensyn til håndtering af demente personer, så var Stevns Kommune kåret til den femte bedste kommune i Danmark.

Der er i det sidste stykke tid ikke kommet det antal flygtninge til Stevns Kommune, som der var varslet, dette har haft positiv indflydelse på kommunens økonomi.

Det verserende spørgsmål om hvor Stevns Kommune hører til i lokaltv Tv-øst eller Lorry er der endnu ikke rigtig nogen løsning på.

Steen S. Hansen formand for PTU:

Steen S. Hansen kunne fortælle at man arbejder på en plan om at etablere svingbaner ved Bakkegårdsvej, Valnøddevej og ved Hybenrosevej.

Ligeledes vil man ændre på cykelstierne omkring Strøbskolen og på cykelskurenes placeringer, for at øge sikkerheden for eleverne.

Steen S. Hansen oplyste at der ikke vil blive udstykket til boliger eller andet vest for Stevnsvej.

Der skal indføres nye processer for høringer i forbindelse med udstykninger.

 

Til sidst takkede formanden Georg Vad-Nielsen afgået bestyrelsesmedlem gennem 18 år, Mogens Jappe for godt samarbejde.

Generalforsamlingen slutte 21.45, der var ca. 45 fremmødte medlemmer, politikere, og to personer fra pressen.

Til stede fra bestyrelsen var: Georg Vad-Nielsen, Claus Christiansen, Mogens Jappe, Per Christiansen, Eric Danielsen, Arne Hansen, Tim Pedersen.


Gå til top