Referat generalfors. 2016

Regnskab 2015-2016 kan hentes her

Budget 2016-2017 kan hentes her

Referat fra generalforsamling 2016 kan hentes her i printform

 

Generalforsamling afholdt

onsdag den 22.04.2016 kl. 19.30 i Strøby egede Selskabslokaler,

Stevnsvej 82, Strøby Egede, 4600 Køge

  1. Valg af dirigent og stemmetællere
  2. Formandens beretning
  3. Regnskab og budget
  4. Fremsendte forslag. Der var to forslag.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer - På valg: Peter Grønvold, Eric Danielsen, Jens Vilhelmsen, og Tim Pedersen
  6. Valg af suppleanter. På valg var Per Henriksen.
  7. Valg af 2 bilagskontrollanter og 1 bilagskontrollantsuppleant På valg var Lasse Høy og Ole Sepstrup og Verner Nielsen
  8. Eventuelt

 

Ad 1.    H.C. Bech blev valgt til dirigent efter forslag fra bestyrelsen.

Konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet ved annonce i Stevnsbladet. Generalforsamlingen blev erklæret lovlig og beslutningsdygtig.

Ove Skårup og Viggo Boe Hansen blev valgt til stemmetællere.

Ad. 2.   Se formanden Georg Vad-Nielsens  beretning,

Debat til beretningen:

Verner Nielsen: Omfartsvejen, hvad bygger vi optimismen på?

GV-N henviser til borgmesteren.

 

Ad 3.   Regnskab og budget forelagt af kasserer Arne Hansen.

Regnskabet for 2015-2016.

Forklaring blev givet til de store poster på regnskabet.

Ingen spørgsmål eller kommentarer til regnskabet.

Regnskab godkendt.

 

Budget for 2016-2017 forelagt af Arne Hansen.

Ingen spørgsmål eller kommentarer til budgettet.

Budget godkendt.

Ad 4.   Fremsendte forslag.

Forslag 1.

5000 kr til Solgårdsparkens Støtteforening ved Jens Broberg.

GV-N: Ikke om penge, men om holdninger og opførsel.

Jens Broberg fastholder forslaget.

Afstemning 19 for, 8 imod. Forslaget er vedtaget.

 

Forslag 2.

anskaffelse og drift af flagstang i Strøby Egede ved Eddie Fornø

Kommentarer: Eddie Fornø: Lad bestyrelsen tænke over det.

Claus Cristiansen: Er der nogen der har bestilt flagning?

Ja- flere.

 

Viggo Boe Hansen: Flagene er en tradition og fungerede da Leif havde dem.

Derefter ønskede ingen at flage, traditionen faldt. Der er ingen der vil.

 

Claus Christiansen: Forslag til bestyrelsen: Pris + drift overslag til næste generalforsamling.

Overvældende Ja til dette forslag!

 

Ad 5. Valg af bestyrelse:

Eric Danielsen og Tim Pedersen genvalgt.

Claus Christiansen og Per Christiansen nyvalgt

 

Ad 6.   Valg af suppleanter til bestyrelsen:

Viggo Boe Hansen og Rene Karlshøj nyvalgt.

 

Ad 7.   Valg af bilagskontrollanter og 1 bilagskontrollantsuppleant:

Ole Sepstrup genvalgtes, Lasse Høj genvalgtes.

Til suppleant genvalgtes Verner Nielsen

 

Bemærkning til valget. Bjarne Christiansen ønskede bemærkning om hvem der ønsker genvalg på det skriftlige materiale. Bestyrelsen tager dette til efterretning.

 

Ad 8.   Eventuelt:

Indlæg ved Henrik Lind om fælleshuset.

Det er et lokale til Borger og Fest.

Første 4 ugedage kan bookes på kommunens hjemmeside, hvor man så får en adgangskode. Der er plads til 48 personer og service til samme.

I weekender kan lokalet bookes mod betaling.

En dag 1500 Kr.

To dage 2500 Kr.

Tre dage 3500 Kr.

Alle borgere i Stevns kommune kan bruge lokalet.

 

Borgmesteren:

Flagstang er en god ide.

Bemærkning til beretningen:

Stevns Klint ref. gruppen - svær opgave, organisationen ændres.

TV " Lorry: Hvor hører vi til? - Begge!

 

Rigets tilstand:

Budget 2017 vanskeligt. Ændret omfordelingsbidrag Minus 1 % lig med 8 mill.

Nye danske - 10 mill.

Positive ting. Bosætning øges. Stor udfordring, Køge vokser og det kræver infrastruktur.

Omfartsvej: møde med trafikministeren. Se på forundersøgelse. Det er afgørende for vækst.

Ny turistorganisation. Øget overnatning 30%.

 

Anette Mortensen:

Hængepartier - rækværk ved stranden kommer.

Busplaner - der arbejdes med at optimere 20 minutters drift.

Trafiksanering - Bakkegårdsvej/Hybenrosevej tunnel.

Parkering - Strøbyskolen.

Lokalplaner 157.

 

Kommentarer:

Preben Jørgensen: lokalplan 111 - privat skilte? Stormflodssikring?

Svar Anette: Privat skilte kører i retssystemet.

Svar borgmester: Stormflodssikring - klimatilpasningsplan - skitserne er der sat penge af til.

 

Tim Pedersen omfartsvejs undersøgelse - er der opbakning?

Borgmesteren: Ja, forundersøgelse kommer! Køge er med.

Mødet sluttede med at Formanden takkede dirigenten, borgmesteren og de fremmødte for en god debat.

Mødet slut kl. 22:00

 

Tilstede fra bestyrelsen: Georg Vad-Nielsen (GVN)

Mogens Jappe (MJ) Referent.

Peter Grønvold (PG)

Tim Pedersen (TP)

Eric Danielsen (ED)

Arne Hansen (AH)

Fraværende:                    Jens Vilhelmsen (JV)

 

Der var ca. 50 fremmødte medlemmer, samt 2 personer fra Pressen

 

 

12. maj 2016 MJ