Referat generalfors. 2014

 

Regnskab 2013-2014 kan hentes her

Budget 2014-2015kan hentes her

Referat fra generalforsamling 2014 kan hentes her i printform

 

 

 

Strøby Egede Borger- og Grundejerforening.                          2014-04-28

 

Referat af generalforsamlingen 2014

 

 

Generalforsamlingen afholdt mandag den 28-04-2014 klokken 19:30 i Strøby skoles kantine, Strøby med følgende dagsorden:

 

  1. 1. Valg af dirigent og stemmetællere
  2. 2. Formandens beretning (tidligere fremsendt af GV-N)
  3. 3. Regnskab og budget (tidligere fremsendt fra AH)
  4. 4. Fremsendte forslag. 1 forslag er rettidigt modtaget.
  5. 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. MS, PG, PH, ED er på valg
  6. 6. Valg af suppleanter. På valg var SW og Jens Vilhelmsen
  7. 7. Valg af 2 bilagskontrollanter og 1 bilagskontrollantsuppleant På valg var Lasse Høy og Ole Sepstrup og John Høst Schmidt
  8. 8. Eventuelt

Ad 1.    H.C. Bech blev valgt til dirigent efter forslag fra bestyrelsen.

Konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet ved annonce i Stevnsbladet den 12. april og 26. april. Generalforsamlingen blev erklæret lovlig og beslutningsdygtig.

Ole Sepstrup og John Høst Schmidt blev valgt til stemmetællere.

Ad. 2.   Se GVN beretning, udleveret forud for mødet og på mødet.

Debat til beretningen:

John Høst Schmidt: Ønsker belægning ved fortov til centerindkørsel.

Ønsker ikke støtte til flagning i Strøby.

 

Preben Jørgensen: Ønsker fejning tidligere og mere på vejarealer, cykelsti og fortov.

 

Bjarne Christiansen: ønsker fortsat støtte til flagning.

 

GV-N svar: Vi er opmærksomme på det med fejning

Vi mener at det også er vores flag!

 

Beretningen blev herefter godkendt.

 

 

Ad 3.   Regnskab og budget forelagt af GV-N.

Regnskabet. Forklaring blev givet til de store poster på regnskabet.

 

 

Jens Broberg: Rente indtægt contra aftalekonto, ser ingen sammenhæng.

 

 

John Høst Schmidt: 90.000 til stranden.

GV-N: det er til høfderne, hvis vi får lov.

 

Regnskab godkendt.

 

Budget forelagt ved GV-N.

Erik Jensen ikke bekendt med aftale vedr. posten på Nimgårdens mellemværende.

Forklaring givet.

Ad 4.   Fremsendte forslag.

Bestyrelsen havde rettidigt modtaget forslag fra beboere på Brinken om chikaner og løft af området. Det er de penge der står i budgettet fra den gamle Nimgårdsforening.

Beboerne ønsker fortov hele vejen.

GV-N arbejder videre med sagen og laver en plan for området, så langt pengene rækker.

 

Ad 5. Valg af bestyrelse:

PG og ED blev genvalgt. Nyvalgt blev Jens Vilhelmsen og Allan Nielsen efter bestyrelsens anbefaling.

 

Ad 6.   Valg af suppleanter til bestyrelsen:

SW og PH valgt efter bestyrelsens anbefaling.

 

Ad 7.   Valg af bilagskontrollanter og 1 bilagskontrollantsuppleant:

Ole Sepstrup genvalgtes, Lasse Høj blev valgt.

Til suppleant valgtes Verner Nielsen

 

Ad 8.   Eventuelt:

Borgmester Mogens Haugård holdt talen "hvad sker der" på Stevns og i Strøby Egede, for første gang som borgmester. Fortalte lidt om sig selv: 55 år, Stevnsbo, 3 drenge , fruen er alvorligt syg..

Indledte med en bemærkning om de aktive medlemmer i SEBG.

Kommunen er i god form. 21.800 indbyggere.

Borgerligt flertal, 12 af 19 mandater.

Udviklingen i Stevns forventes i Strøby Egede.

2013, Kommunen brugte ikke alle servicepengene, hvilket er en fordel for fremtiden.

Kommunal administration flyttes til St. Heddinge i 2015.

Sundhedscenter i Hårlev forventes at skulle klare 43.000 efterbehandlinger.

 

Lidt om infrastruktur

Centerområdet i Strøby Egede er positivt.

Omfartsvej har lange udsigter.

Forventer mere samarbejde med Køge.

 

Flemming Petersen fra Stevns Forsyning og teknikudvalget supplerede med

kommentarer og besvarede spørgsmål.

 

John Høst: Pengene i servicebudgettet burde være brugt!

Centerområdet hænger ikke sammen, ærgerligt.

Vallø Strand: håber på bevaring!

Bassin i Solgårdsparken, lav det ordentligt.

 

 

GV-N: Gennemgang af center og omfartsmuligheder.

 

Fl. Petersen

Ingen svar

 

LIVLIG DEBAT TIL KL. 21:50

 

 

 

Mødet sluttede med at Formanden takkede dirigenten, borgmesteren og de fremmødte for en god debat. GV-N takkede også MS for arbejdet i bestyrelsen

Mødet slut kl. 22:00

 

Tilstede fra bestyrelsen: Georg Vad-Nielsen (GVN)

Mogens Jappe (MJ) Referent.

Peter Grønvold (PG)

Per Henriksen (PH)

Eric Danielsen (ED)

Jens Vilhelmsen ( JV)

 

Fraværende:             Morten Smith (MS) Delvis

Arne Hansen (AH)  Arbejdsramt

 

Der var ca. 65 fremmødte medlemmer, samt 1 person fra Pressen

 

 

9. maj 2014 MJ rev 1 19 maj 2014

 

Gå til top