Ref. 2013

Indkomne forslag til generalfors. 2013 kan hentes her

Regnskab 2012-2013 og budget 2013-2014 kan hentes her

Referat fra generalforsamling 2013 kan hentes her i printform


Generalforsamlingen afholdt mandag den 15-04-2013 klokken 19:30 i Strøby Egede selskabslokaler, Strøby Egede med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere
  2. Formandens beretning
  3. Regnskab og budget
  4. Fremsendte forslag. 1 forslag er rettidigt modtaget.
  5. Valg af formand. Georg Vad-Nielsen var på valg
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg var AH og MJ.
  7. Valg af suppleanter. På valg var SW og Lasse Høy
  8. Valg af 2 bilagskontrollanter og 1 bilagskontrollantsuppleant På valg var Ove Poulsen og Ole Sepstrup og John Høst Schmidt
  9. Eventuelt

Ad 1. H.C. Bech blev valgt til dirigent efter forslag fra bestyrelsen.

Konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet ved annonce i Stevnsbladet den 6. april og 13. april. Generalforsamlingen blev erklæret lovlig og beslutningsdygtig.

Bo Nielsen og John Høst Schmidt blev valgt til stemmetællere.

Ad. 2. Se GVN beretning, udleveret forud for mødet og på mødet.

Debat til beretningen:

John Høst Schmidt og Poul Bendt Petersen: SF sten i fortovene. Brønde ligger for højt. Debat om fortove og vedligehold.

Beretningen blev herefter godkendt.

Ad 3. Regnskab og budget forelagt af MJ.

Regnskabet. Forklaring blev givet til de store poster på regnskabet.

Bemærkning om, at budgettet indeholdt udgifter til advokatbistand til inkasso, men ingen indtægter.

GV-N forklarede, at vi gør dette for at opretholde betalingsdisciplinen, ikke med forventning om at denne aktivitet er indtægtsgivende.

Vi lovede at offentliggøre både indtægter og udgifter til inkasso.

Der blev udtrykt ønske om at se regnskabstal ligesom budgettal med Budget - årets tal - sidste års tal opstillet i kolonner.

John Høst Schmidt:  ? til 90.000 til stranden.

GV-N: det er til høfderne, hvis vi får lov.

Desuden et ønske om at fjerne ungdommens badebro ved Solgårdsstranden.

Ad 4. Fremsendte forslag.

Bestyrelsen havde rettidigt modtaget forslag fra Søs Meier, Egelundsvej 4, Strøby Egede.

Nedsættelse af 1 badebrosudvalg:

Dette udvalg skal varetage

a)     Badebroen ud for Strandparksvej opsættes ca. 1. maj hvert år.

b)    Samme badebro nedtages 1. - 15. oktober hvert år.

c)     Udvalget varetager, at broen løbende vedligeholdes og er klar til opsætning 1. maj.

 

Debat om det rimelige i faste datoer og ansvar for broens ødelæggelse i storm.

Der blev fremsat kompromis forslag, der blev vedtaget.

Nedsættelse af 1 badebrosudvalg.

Dette udvalg skal varetage:

a)     Badebroen ud for Strandparksvej opsættes så tidligt på året som vejret tillader

b)    Samme badebro nedtages så sent på året som vejret tillader

c)     Udvalget varetager, at broen løbende vedligeholdes og er klar til opsætning.

d)    Udvalget nedsættes af og refererer til bestyrelsen.

Afstemning: 35 for, 8 imod

 

Ad 5. Valg af formand: Bestyrelsen foreslog genvalg GV N, der blev genvalgt med bifald

Ad 6. Valg af bestyrelse: AH og MJ blev genvalgt

Ad 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen: På valg: Steen Wibling og Lasse Høy.

Steen Wibling blev genvalgt. LH ønskede ikke genvalg, Og bestyrelsen foreslog Jens Vilhelmsen SW og JV blev valgt

 

Ad 8. Valg af bilagskontrollanter og 1 bilagskontrollantsuppleant:

På valg:

Ole Sepstrup og Ove Poulsen

Ole Sepstrup genvalgtes, Ove Poulsen ønskede ikke genvalg. Lasse Høj blev valgt.

Til suppleant genvalgtes John Høst Smidth.

Ad 9. Eventuelt:

Borgmester Poul Arne Nielsen holdt talen "hvad sker der" på Stevns og i Strøby Egede, for sidste gang som borgmester.

Indledte med en bemærkning om de aktive medlemmer i SEBG.

Stevns kommunalbestyrelse har et har et godt samarbejde. Budget og regnskab i orden Der er valg til efteråret, de 4 år er gået godt.

Stevns ønsker flere børn, vi har flere ældre

Frivillighedshus i Hårlev

Vallø Strand og Nørregade 15 sælges.

IT træning og hjælp.

3 halkonsepter, til selvhjælp

Lokalplan for centerområdet.

Strøby Egede bymidte skal forbedres. Fornyet høring i efteråret

Borgmesteren opfordrede til at være forandringsparate. I 2015 er Stevns Kommune planlagt til at være papirløst.

Borgmester Poul Arne Nielsen sluttede med at spå, at Stevns kommune har en fremtid, men at vi skal spare.

Som altid giver borgmesterens tale anledning til debat og uddybende spørgsmål, som følgende:

John Høst Schmidt: Sorgens dag da vi fik nej i naturklagenævnet

Ubegribeligt, skandale.

Debat om fremtiden for omfartsvejen.

 

Debat om placering af sundheds- og genoptræningscenter, og om transport i forbindelse hermed.

Kommunen forventer at alle hjælper med dette og hjælper naboerne.

 

Mødet sluttede med at Formanden takkede dirigenten, borgmesteren og de fremmødte for en god debat.

Mødet slut kl. 22:00

Tilstede fra bestyrelsen: Georg Vad-Nielsen (GVN)

Mogens Jappe (MJ) Referent.

Peter Grønvold (PG)

Per Henriksen (PH)

Eric Danielsen (ED)

 

Fraværende:

Morten Smith (MS) Arbejdsramt

Arne Hansen (AH)  Arbejdsramt

 

Der var ca. 60 fremmødte medlemmer, samt 1 person fra Pressen

4. juni 2013 MJ