Ref. 2012

Hent referat fra generalforsamling 2012 her i printversion

Hent regnskab og budget her

 

Strøby Egede Borger- og Grundejerforening.                                2012-04-16

Referat af generalforsamlingen 2012

Generalforsamlingen afholdt mandag den 16-04-2012 klokken 19:30 i Centerhuset, Strøby Egede med følgende dagsorden:

 1. 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. 2. Formandens beretning
 3. 3. Regnskab og budget
 4. 4. Fremsendte forslag. 5 forslag er rettidigt modtaget.
 5. 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg var MS, PG, PH, ED.
 6. 6. Valg af suppleanter. På valg var SW
 7. 7. Valg af 2 bilagskontrollanter og 1 bilagskontrollantsuppleant På valg var Ove Poulsen og Ole Sepstrup og John Høst Schmidt
 8. 8. Eventuelt

 

 

Ad 1.    H.C. Bech blev valgt til dirigent efter forslag fra bestyrelsen.

Konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet ved annonce i Stevnsbladet den 31. marts og 7. april. Generalforsamlingen blev erklæret lovlig og beslutningsdygtig.

Ove Poulsen og John Høst Schmidt blev valgt til stemmetællere.

 

Ad. 2.   Se GVN beretning, udleveret forud for mødet og på mødet.

 

Læs formandens beretning her:

Debat til beretningen:

John Høst Schmidt: Trafikchikanerne - Afmærkning trænger til opretning.

Preben Jørgensen: Lyskrydset på Stevnsvej - der er ikke taget højde for handikappede ved svingning af lastbiler. Karakteren 03 efter den gamle karakterskala blev nævnt.

Kommentarer fra GV-N: Det er kommunen der skal rette chikanerne op!

Ved lyskrydset er der flere fejl, som vil blive taget op på møde med Plan og Teknik udvalget og ansvarlige embedsmænd.

Hanne Hansen: Ønsker indkomne forslag til generalforsamlingen på hjemmesiden inden generalforsamlingen.

Beretningen blev herefter godkendt.

Ad 3.   Regnskab og budget forelagt af AH.

 

Regnskabet. Forklaring blev givet til de store poster på regnskabet.

Jens Broberg: Ønskede forklaring på den store forskel mellem regnskab og budget.

AH forklarede at det er afsatte midler til allerede besluttede aktiviteter.

Regnskabet blev godkendt.

Kommentarer til budgettet.

John Høst Schmidt gentog sin tvivl fra sidste år om de 100.000 kr. til projektet i Strøby Hallen er i overensstemmelse med vedtægterne. Mener det bør undgås i fremtiden.

Mådehold ved budgetlægningen blev tilrådet.

 

Jens Broberg bemærkede at budgettet indeholdt udgifter til advokatbistand til inkasso, men ingen indtægter.

GV-N forklarede, at vi gør dette for at opretholde betalingsdisciplinen, ikke med forventning om at denne aktivitet er indtægtsgivende.

 

Ad 4.   Fremsendte forslag.

Bestyrelsen havde rettidigt modtaget forslag fra 2 medlemmer.

Fra Preben Jørgensen Stevnsvej 81 A:

Forslag til ændring af § 2 i vedtægterne: Upolitisk ændres til partipolitisk neutral.

Fra Heine vid Stein, Engvangsvej 35 følgende:

 

 1. En klækkelig nedsættelse af kontingentet, da grundejerforeningen jo rundhåndet deler ud af "formuen", til flere mere eller mindre unødige ting.
 1. Tilkendegivelse/honorar eller lignende for vedligeholdelse af vejchikaner - blomster- eller altankasser (hvad de nu hedder) på Engvangsvej som grundejerforeningen har pålagt nogle lodsejere. Selv om man samtidig har pålagt de samme lodsejere at miste mindst ca. 1-1½ parkeringsplads ud for deres egen parcel.

Dels skal der klippes nogle gange om året, samtidig er det meget besværligt, når der skal fejes rundt om kassen, grundet dårlig asfaltbelægning bagefter.

 1. Hvad vil grundejerforeningen gøre ved den omfattende diskriminering af vejbelysning, og nogle borger i sommerperioden 2011? Nogle veje fik slukket lyset helt, medens andre veje, (heraf de fleste i byen) stadig blev belyst hele natten?? Man har jo før haft samme problem under oliekrisen i 70erne, der kunne man godt finde ud af at slukke hele byen i nogle timer.

4.  Hvad er Borger- og Grundejerforeningens indstilling til lukning af Centerhuset?

 

Vedr.: Preben Jørgensens forslag til vedtægtsændring.

GV-N argumenterede for at beholde nuværende formulering da forskellen er lille og arbejdet stort med vedtægtsændringer, og nuværende formulering ikke har givet anledning til misforståelser.

Preben Jørgensen mente hans formulering var skarpere, da alt nu er politisk.

Efter debatten blev generalforsamlingen enig om at vedtage følgende:

I SEBG's vedtægter § 2 vælger generalforsamlingen at forstå upolitisk som partipolitisk neutral.

Forslag fra Heine vid Stein 1.

Efter debat blev forslaget konkretiseret til kontingentnedsættelse til eller med 50 kr. Forslaget blev nedstemt ved håndsoprækning.

Forslag fra Heine vid Stein 2.

Efter en del argumentation om parkering blev forslaget nedstemt ved håndsoprækning.

Forslag fra Heine vid Stein 3.

Efter debat besluttede generalforsamlingen at bestyrelsen skal udrede hvorfor og hvordan gadebelysningen tændes og slukkes i Strøby Egede, og Heine vid Stein får direkte besked.

Forslag fra Heine vid Stein 4.

Da dette punkt ikke kunne ses at indeholde et direkte forslag besluttede generalforsamlingen at tage debatten under eventuelt.

Ad 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Bestyrelsen foreslog genvalg af MS, PG, PH, ED.

Der forelå skriftligt forslag om opstilling af Bente Madsen.

Efter skriftlig afstemning blev resultatet

MS 39 stemmer

PG 44 stemmer

PH 42 stemmer

ED 40 stemmer

Bente Madsen 19 stemmer

Der var afgivet 46 stemmesedler, hver med 4 navne på.

MS, PG, PH, ED er valgt..

 

Ad 6.   Valg af suppleanter til bestyrelsen:

På valg: Steen Wibling. Bestyrelsen foreslog genvalg og opstillede Lasse Høy.

Derudover blev Bente Madsen opstillet.

Efter skriftlig afstemning blev resultatet:

SW 40

LH 34

Bente Madsen 16

Der blev afgivet 44 gyldige stemmer

SW og LH blev valgt

Ad 7.   Valg af bilagskontrollanter og 1 bilagskontrollantsuppleant:

På valg:

Ole Sepstrup og Ove Poulsen

Begge genvalgtes

Til suppleant genvalgtes John Høst Smidth.

Ad 8.   Eventuelt:

 

Borgmester Poul Arne Nielsen holdt talen "hvad sker der" på Stevns og i Strøby Egede.

Indledte med en hilsen fra Lene Madsen Milner, der ikke var tilstede, men har termin på fødslen meget snart.

Stevns kommunalbestyrelse med 19 medlemmer har et har et godt samarbejde. Budget og regnskab i orden alle er enige om budget 2012 på 1,1 milliard.

Borgmesteren gav et økonomisk overblik.

830 mill. er serviceudgifter.

Bloktilskud er 280 mill.

Hvis kommunen overskrider, bliver "vi" straffet.

Statens underskud er på 100 milliarder, hvoraf de 60 milliarder er kommunale.

Hvis 4 milliarder bliver inddraget svarer det til 19 millioner på Stevns.

Hvis der bliver 2,5 milliarder, er det 10 millioner til Stevns.

Derfor er kommunen på jagt efter effektivisering og udnyttelse af alle kommunens aktiver, herunder selvfølgelig også bygninger.

Anlægsøkonomi.

60 millioner (blok + lån )

Svømmehal

Multihal

Strøby Hallen

Omfartsvej - den er der penge til! Vil mere end halvere trafikken gennem Strøby Egede.

Lokalplan for centerområdet.

Strøby Egede bymidte skal forbedres.

Borgmesteren opfordrede til at være forandringsparate. I 2015 er Stevns Kommune planlagt til at være papirløst.

Vi får mere brugerbetaling, ligesom Centerhuset. Vejvedligeholdelse og vejbelysning er dog ikke planlagt privatiseret.

Borgmester Poul Arne Nielsen sluttede med at spå, at Stevns kommune har en fremtid, men at vi skal spare.

Som altid giver borgmesterens tale anledning til debat og uddybende spørgsmål, som følgende:

John Høst Schmidt: Ikke enig i Poul Arne Nielsen's udlægning af arkitektens lokalplan for centrum. Denne lokalplan kommer i høring senere i år.

Heine vid Stein: Hvorfor bygge haller når der er færre børn?

Borgmesteren: Skoler og Haller er to forskellige ting, foreningslokaler er nødvendige.

Poul Arne håber at huset kan fungere med anden organisation og arbejder for dette, men gjorde samtidig opmærksom på, at der fra Borgmesterens bolig på Pinjevej er 700 m til Centerhuset, og 1700 m til Strøby Hallen, og vi nok i fremtiden kommer til at gå en ekstra km. en gang i mellem.

Ove Poulsen: Brugerbetaling, er det kun i Strøby Egede?

Borgmesteren: Centerhuset er lejet, men andre mødelokaler er kommunalt ejet. Der er heller ikke planlagt brugerbetaling i de nye lokaler i Strøby Hallen.

Bibliotekerne er ikke i spil. Alle tre bevares og drives effektivt.

Inge Høst Schmidt: Opfordrede borgmesteren til at tænke på de gamle og gangbesværede.

GV-N opsummerede: Brugerbetaling ikke i kommunale lokaler, kun i lejede

Mødet sluttede med at Formanden takkede dirigenten, borgmesteren og de fremmødte for en god debat.

 

Mødet slut kl. 22:30

Tilstede fra bestyrelsen: Georg Vad-Nielsen (GVN)

Mogens Jappe (MJ) Referent.

Peter Grønvold (PG)

Arne Hansen (AH)

Per Henriksen (PH)

Eric Danielsen (ED)

 

Fraværende:             Morten Smith (MS) Arbejdsramt

Der var ca. 50 fremmødte medlemmer, samt 1 person fra Pressen

21. april 2012 MJ