Information og praktiske oplysninger

 

Regnskab 2017-2018 kan hentes her

Budget 2018-2019 kan hentes her

Referat fra generalforsamling 2018 kan hentes her i printform

INFORMATION 2018:

 

 

Anmeldelse af skader på veje m.m.

http://stevnskom.dk/Anmeldelse/Anmeldelse.asp

 

Spildevand:

Stevns Spildevands projekt med ombygning af 1-strengs til 2-strengs kloak i Strøby Egede var sat i bero, men kører nu videre med lidt ændret tidsplan. Yderligere oplysninger kan ses på deres hjemmeside.

Afbrænding:

Afbrænding af affald er ikke tilladt. Ret henvendelse til kommunens beredskabsafdeling i tilfælde af gener.

Se evt. Stevns Kommunens hjemmeside vedr. affald og vor hjemmeside: Haveaffald.

Klipning af hække mod fortov:

Vi har bedt Stevns kommune om at se på de hække ud mod fortovet, som trænger meget til at blive klippet ind til skel. Kommunen er berettiget til at klippe ind til skel for ejerens regning.

Trafik Strøby Egede Center:

Vær opmærksom på skiltningen ved Strøby Egede center. Det er stadigvæk ikke tilladt at køre ud på Stevnsvej af indkørslen fra benzintanken, den er alene en indkørsel - men kun hvis man kommer fra nord.

Flagning:

Foreningen har stadig en ordning med Strøby Borgerforening, så man gratis kan få flaget hejst på flagstangen i Strøby ved festlige og højtidelige lejligheder - se mere under punktet flagning.

Henvendelse om dette til Leif Mikkelsen, telefon 56 57 32 39.

Trafikstruktur for vores område:

Bestyrelsen opfordrede Stevns Kommune til sammen med Køge Kommune og Transportudvalget på Christiansborg at finde frem til en fornuftig trafikstruktur for området, som Naturklagenævnet efterfølgende kan godkende.

Bestyrelsen påpegede en del mangler ved lyskrydset og Strøby Egede Center. Politikerne var ikke meget for at love forbedringer, selv om kommunen selv har været ansvarlig tilsynsførende ved projekterne. Nogen af forslagene koster faktisk ingenting, påbud om at klippe hækken ind til skel koster kun lidt personaleydelse, og asfaltering af en rende kan indgå i den almindelige vedligeholdelse.

Afstribning på kørebanen burde også være til at betale sig ud af når man alligevel starter en maskine. Det kræver kun en dialog med ejeren af arealet, og det kunne man jo starte med. Ændring af forkerte skilte er klart en kommunal kontrolopgave som burde være løst for længst.

I en debat om trafiksanering på privat fællesvej blev det antydet, at det var vejens skyld at man intet kunne se ved udkørsel fra privat grund.

Sagen er at det er folks egen hæk, som begrænser oversigten. Ved uheld må man påregne en betinget frakendelse af kørekortet og en ny køreprøve.

Kommunen har planer om en statsstøttet cyklistunderføring, og i den anledning har vi foreslået en underføring af Stevnsvej ved Bakkegårdsvej. Her passerer hver dag en masse børn og unge til og fra skolen og Strøby idrætscenter.

Badebroer:

Vi har i foråret sat vore badebroer ud så tidligt som vejret tillader. Det er modtaget godt blandt vinterbaderne, men man skal lige huske, at stormene om foråret er med vestenvind og lavvande. Vi har en helt anden situation om efteråret, hvor der kan forekomme storme med østenvind og højvande, hvor vi er nødt til at tage broerne ind.

Tyverier:

Indbrud i private hjem har haft en mindre stigning, og vi kan kun opfordre folk til at sikre døre og vinduer med solide beslag. En tyverialarm er utvivlsomt en god investering. Hold øje med mistænkelige personer, og tag registreringsnummeret, evt. også foto til senere brug.

Se endvidere under praktiske oplysninger med tyverisikring.

Vi vil godt gøre opmærksom på, at strandarealet ud for det gl. børnehjem (Kystparken) jf. lokalplanen er til almindelig offentligt benyttelse helt fra Kystvejen og ud til vandkanten uanset ulovlige skilte.

Renholdelse:

Pligten til at rydde fortov for sne er kendt af alle, men man har faktisk også pligt til at renholde fortov, rendesten mv. for ukrudt og gadesnavs.

Det vil pynte meget på byen, hvis alle gjorde dette jævnligt!

Endvidere må man også gerne renholde en eventuel trafikchikane ud for ens ejendom.

Mange hundeejere benytter poser og affaldsbøtterne til efterladenskaber. Tak for det, - men desværre er problemet med efterladenskaber stigende - så kan vi ikke få de sidste hundeejere med!!!

Medlemskab:

I de senere år har der været flere sager, hvor det har vist sig at vi som forening har forhindret nogle uhensigtsmæssige kommunale tiltag. Dette kan opstå på selv den mindste villavej. Vi kan derfor på det kraftigste anbefale, at man benytter det tilsendte indbetalingskort til medlemskab af foreningen.

Økonomien:

Indbetalingskort for næste års kontingent udsendes særskilt - dog ikke til medlemmer tilmeldt Nets betalingsservice.

Generalforsamlingen har fastsat kontingentet til kr. 150,-.

Foreningen består af frivillige og pligtige medlemmer.

For frivillige medlemmer er medlemskab et tilbud.

For pligtige medlemmer gøres opmærksom på, at der opkræves et gebyr på kr. 50,- ved udsendelse af 2. rykkerskrivelse. Betales der ikke efter udsendelse af 2. rykkerskrivelse overgives sagen uden yderligere varsel til inkasso med de derved forbundne advokatomkostninger.

Husk venligst at melde navneændring ved flytning, ligeledes hvis opkrævningsaddressen ændres - evt. på e-mail.

Bankkonto: Reg. nr. 5035 Konto 1488361

Hjemmeside: www.sebg.dk

e-mail: info@sebg.dk (anfør telefonnummer hvis der ønskes tilbagesvar.)

 

Gå til top